Privacy Policy

2021 m. vasario 3 d.

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Reitan Convenience Lithuania“, juridinio asmens kodas 123640551, adresas Laisvės pr. 58, Vilnius (toliau – Bendrovė) kaip duomenų valdytojo vykdomo Bendrovės veikla suinteresuotų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus ir tvarką, Jums bendradarbiaujant ar ketinant bendradarbiauti su Bendrove, naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei lankantis internetinėse svetainėse https://www.narvesen.lt/, https://www.caffeine.lt, https://reitanconvenience.lt
Politika skirta supažindinti Jus su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų tapatybė: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija.

Prisijungdami prie Bendrovės internetinės svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Privatumo politika ir suprantate, kad Bendrovė tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga Bendrovės paslaugoms tinkamai suteikti ir (ar) Bendrovės internetinės svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

 

Duomenų valdytojas

UAB „Reitan Convenience Lithuania“, juridinio asmens kodas 123640551, adresas Laisvės pr. 58, Vilnius.
Tel. (85) 240 1502
El. p. privatumas@reitanconvenience.lt

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto arba kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Bendrovės verslo partnerių.
Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
• Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
• Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
• Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
• Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
• Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
Trečiosios šalys, tokios, kaip kurjerių tarnybos, naujienlaikraščių siuntimo tarnybos

Bendrovės tvarkomi asmensduomenys

Bendrovė tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės https://www.narvesen.lt/, https://www.caffeine.lt, https://reitanconvenience.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Bendrovė asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; (ii) gavus Jūsų sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:
• Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
• Darbuotojų atrankos, darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Bendrovės vidaus administravimo tikslais;
• Užtikrinant Bendrovės ir Jūsų turto saugumą, Jūsų sveikatos apsaugą ir įrodymų rinkimą (vaizdo stebėjimo vykdymas);
• Bendrovės žinomumo didinimo tikslu (tiesioginė rinkodara, vaizdo transliacijos iš Caffeine kavinių, socialinių tinklų paskyrų administravimas).

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo

Bendrovėje tikslu Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai, duomenys apie kvalifikaciją bei kiti įdarbinimui reikalingi duomenys. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti perskaitę šią Politiką.
Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.
Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys sunaikinami.
Atrinkto potencialaus darbuotojo asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Politikos skyriuje nurodytu tikslu, potencialus darbuotojas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susiekdamas su Bendrove elektroniniu paštu cv@reitanconvenience.lt arba caffeine@reitanconvenience.lt

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį su Bendrove, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Vaizdo stebėjimas

Bendrovės ir Jūsų turto saugumo, Jūsų sveikatos apsaugos užtikrinimas ir įrodymų rinkimas (vaizdo stebėjimas) Vaizdo stebėjimas vykdomas visose Caffeine tinklo kavinėse ir Narvesen parduotuvėse.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės ir Jūsų turto saugumo, Jūsų sveikatos apsaugos užtikrinimo ir įrodymų rinkimo tikslais, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo laikas ir data, vieta.
Vaizdo stebėjimas organizuojamas taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpas, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, nevykdomas.
Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.
Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje.
Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.
Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje.
Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įrašai matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.
Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Bendrovei sutikus.
Caffene kavinėse vykstančių renginių filmavimas ir forografavimas Bendrovė informuoja Caffeine kavinių lankytojus, kad Caffeine kavinėse vykstantys renginiai gali būti fotografuojami ir filmuojami. Ateidami į renginį duodate tiesioginį sutikimą Bendrovei ir suteikiat teisę partneriams fotografuoti ir filmuoti, taip pat išimtinę teisę naudoti šią medžiagą Bendrovės ir partnerių nuožiūra. Jeigu prieštaraujate, iki renginio susiekite su mumis el. paštu marketing@reitanconvenience.lt ir atvykę į renginį prisistatykite asmeniui, apie kurį informuosime atsakydami į Jūsų laišką.
Nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus su Jūsų atvaizdu Bendrovė turi teisę tvarkyti penkerius metus metus arba iki Jūsų sutikimo naudoti Jūsų atvaizdą atšaukimo.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai juos tiesiogiai pateikiate Bendrovei ir (arba) lankydamiesi Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Potencialių darbuotojų asmens duomenis Bendrovė taip pat gauna iš darbo skelbimų internetinių svetainių, pavyzdžiui, https://www.cvonline.lt; https://www.ccvmarket.lt; https://www.cvbankas.lt ir kt.
Duomenys, susiję su Jumis, gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Bendrovės interneto svetainėje.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su duomenų subjektu sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Bendrovė įsipareigoja iš duomenų subjektų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Bendrove sudaryti (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, audito ir kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovė vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
Bendrovė taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

Bendrovė neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises:
• gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
• kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
• kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
• bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę elektroniniu paštu bendras@reitanconvenience.lt arba atvykę adresu Laivės per. 58, Vilnius.
Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Bendrovė rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

• Facebook privatumo politika: https://wwww.facebook.com/policy.php;
• Twitter privatumo politika: https://twitter.com/en/privacy;
• Pinterest privatumo politika: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy;
• Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/402411646841720;
• LinkedIn privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• YouTube privatumo politika: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

Bendrovė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai Bendrovei suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Bendrovei sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyrose ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Bendrove per socialinius tinklus, apsilankant Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Slapukai

Slapuko pavadinimas
Renkami duomenys
Slapuko paskirtis
Galiojimo laikas
CookieLawInfoConsent
IP adresas, naršyklės pavadinimas, slapukų atmintisBūtinieji slapukaiIki sesijos pabaigos
rc::a, rc::b, rc::canalizuojamas elgesysSlapukas naudojamas atskirti vartotojus nuo “botų” Iki sesijos pabaigos